Med kontoruddannelsen bliver du klar til et kontorjob, hvor du kan løse mange forskellige opgaver på et kontor – eksempelvis indenfor marketing, økonomi, kunderelationer og informationsarbejde.

Det er dermed en uddannelse for dig, der trives med at have med kunder at gøre og imødekomme deres behov og ønsker, og som synes om at arbejde med it, administration og økonomi.

Vær opmærksom på, at du har mulighed for at vælge speciale indenfor uddannelsen og dermed bestemme, hvilken retning indenfor kontor, du har lyst til at gå i. Der er mange forskellige specialer inden for kontoruddannelsen. Du kan vælge mellem specialerne:

 • Administration
 • Advokatsekretær
 • Lægesekretær
 • Offentlig administration
 • Rejseliv
 • Revision
 • Spedition og shipping
 • Økonomi

Du kan læse mere om de forskellige specialer herunder under fanen “specialer”.

Bermærk at det kun er muligt at læse kontoruddannelsen med eux. Det betyder, at du samtidig med din kontoruddannelse skal læse fag på gymnasialt niveau. Når du er færdig med din eux-uddannelse, får du en studenterhue og kan vælge at læse videre eller gå ud og arbejde med dit kontorfag.

Forløb/varighed

4 år (Fordelingen af skole og praktik på hovedforløbet er vejledende).

Grundforløb 1 (20 uger)

Grundforløb 2 (20 uger)

Studieår (skole: 1 år)

Hovedforløb (skole: 9 – 13 uger i alt)

Praktik

På eux kontoruddannelsen skal du have følgende fag:

Grundforløb 1:

 • Dansk C-niveau
 • Engelsk C-niveau
 • Samfundsfag C-niveau
 • Erhvervsfag

Grundforløb 2: 

 • Afsætning C-niveau
 • IT C-niveau
 • Virksomhedsøkonomi C-niveau
 • Matematik C-niveau
 • Organisation C-niveau
 • Uddannelsesspecifikke fag

Studieåret: 

 • Dansk A-niveau
 • Engelsk B-niveau
 • IT B-niveau
 • Virksomhedsøkonomi B-niveau
 • Erhvervsjura C-niveau

Valgfag på studieåret: 

 • Afsætning B-niveau
 • Samfundsfag B-niveau
 • Matematik B-niveau
 • Psykologi C-niveau
 • Innovation C-niveau

Her er en lille grafik, som forklarer niveauerne på fagene:

På eux kontoruddannelsen kan du vælge mellem nedenstående specialer. Bemærk, at vi på EUC Nordvestsjælland kun udbyder studieåret på kontoruddannelsen med administration som speciale. Du kan dog stadig tage dit grundforløb her hos os, men studieåret skal du tage på en anden skole.

Administration: 

Specialet administration retter sig mod virksomheders administrative arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget med produktion, service, handel eller andet. Specialet omfatter arbejdsfunktioner inden for f.eks. kommunikation og formidling, kundeservice, dataindsamling og sagsbehandling. På skoleopholdene er der fokus på:

 • skriftlig kommunikation
 • optimering og kvalitetssikring af administrative arbejdsprocesser
 • projektadministration

Advokatsekretær:

Specialet advokatsekretær er rettet mod administrative funktioner på et advokatkontor eller i en juridisk afdeling i en større virksomhed. Specialet omfatter administrative arbejdsfunktioner inden for mindst et juridisk sagsområde og skriftvekslinger forbundet med retssagsbehandling. Ud over det offentlig retssystem og juridiske fagområder og sagsgange er der fokus på, at du som advokatsekretær skal kunne kommunikere skriftligt og mundtligt i et sprog, der er korrekt og nuanceret i forhold til modtager og situation. Du lærer at arbejde selvstændigt i overensstemmelse med virksomhedens interne procedurer og kvalitetskrav og under respekt for tavshedspligten.

Lægesekretær: 

Specialet lægesekretær er rettet mod administrative funktioner på et sygehus/hospital eller i almen lægepraksis/lægehus. Specialet er rettet mod at udføre arbejdsopgaver og beherske metoder inden for de administrative hovedområder på sygehus/hospital eller i almen lægepraksis/lægehus. Der er fokus på, at udvise initiativ, koordineringsevne, fleksibilitet, etisk og moralsk ansvar, selvstændighed, kreativitet og evne til at vejlede, servicere og kommunikere med brugere, borgere og samarbejdspartnere. Der er også fokus på at få forståelse for dataorganisering og –analyse, samt kendskab til hvordan man på praktiksteder søger at realisere politisk fastsatte målsætninger.

Offentlig administration:

Specialet er rettet mod arbejdsfunktioner inden for de administrative hovedområder i en offentlig institution, det være sig inden for enten det kommunale, regionale eller det statslige område. Der er fokus på at udvise initiativ, selvstændighed, samarbejdsevne, kreativitet og evne til at rådgive og kommunikere, herunder om anvendelsen af it på den offentlige arbejdsplads over for borgere og brugere. Du lærer, hvordan man på praktikstedet søger at omsætte beslutninger til praksis i en politisk styret offentlig institution, samt hvordan man tværorganisatorisk løser praktikstedets opgaver.

Rejseliv: 

Specialet rejseliv er rettet mod uddannelse hos rejse-udbydere, dvs. den del af rejsebranchen, der typisk betragtes som ”outgoing”, som f.eks. rejsebureauer og rejsearrangører. Specialet er rettet mod branchespecifikke og administrative arbejdsfunktioner inden for rejsebranchen, f.eks. formidling, service, salg og ordrebehandling/sagsbehandling. Der er fokus på at kunne vurdere og vejlede ud fra kundens rejsemotiver og under hensyntagen til blandt andet geografiske og kulturelle forhold. Du lærer at udføre arbejdet under anvendelse af gældende retlige regler, aftaler, forsikringsmæssige forhold og i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept, interne procedurer og kvalitetskrav.

Revision: 

Specialet revision er rettet virksomheder, der udfører revision. Specialet omfatter arbejdsfunktioner inden for inden for revisionsvirksomheders service- og revisionsopgaver. Der er fokus på revisionsvirksomheden såvel som service- som kontrolfunktion. Og du lærer at anvende revisionsprotokoller, revisionslovgivningen mv.

Spedition og shipping: 

Specialet spedition og shipping er rettet mod såvel spedition- som shippingvirksomheder og dermed nationale og internationale transportopgaver. Det er også muligt at blive uddannet i større virksomheders egne interne speditions-/shippingafdelinger. Specialet giver en bred indsigt i både spedition og shipping, men der sker en specialisering inden for enten spedition eller shipping. Specialet beskæftiger sig blandt andet med vejledning ud fra kundens ønsker og forventninger, geografiske og kulturelle forhold, anvendelsen af retlige regler og aftaler. Og endelig lærer du også om virksomhedens ansvarsforhold, interne procedurer og kvalitetskrav.

Økonomi: 

Specialet økonomi er rettet mod virksomheders økonomiafdelinger, både i de større og i de mindre virksomheder. Og der er mulighed for at fokusere på mange forskellige aspekter af virksomhedens økonomi- og regnskabsfunktion.

Specialet giver mulighed for en række forskellige elev- og jobprofiler:

 • bogholderi/regnskab,
 • controller-funktioner eller
 • en kombination heraf.

Der er fokus på økonomifunktionen som et serviceorgan såvel internt som eksternt. Du lærer at udføre arbejdet under anvendelse af gældende retlige regler, standarder mv. og i overensstemmelse med virksomhedens interne procedurer og kvalitetskrav.

En erhvervsuddannelse hænger tæt sammen med erhvervslivet. Derfor er en vigtig del af din uddannelse, at du finder en læreplads i en virksomhed. Du finder virksomheden ved at skrive ansøgninger og sende ud eller endnu bedre afleverer dem personligt i virksomheden.

På EUC Nordvestsjælland har vi et praktikcenter, der hjælper dig med det juridiske og administrative, der er forbundet med at indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Når du har en læreplads får du elevløn af virksomheden – både mens du er ude i virksomheden og mens du er på skole. Virksomheden får refunderet den løn de udbetaler til dig, mens du er på skole.

Nyttige links:

Skolepraktik og uddannelsesgaranti

Hvis du kommer i den situation, at du ikke kan finde en læreplads, kan du komme i skolepraktik hvis du opfylder kriterierne. Kriterierne er, at du skal have været aktivt lærepladssøgende, du skal have bestået din grundforløbsprøve og nødvendige certifikatkurser. Praktikcenteret er ansvarlig for skolepraktikken.

Når du er i skolepraktik får du skolepraktikydelse.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse eller ét år derefter, skal du starte på en af vores fagretninger på grundforløb 1.

Læs mere om vores fagretninger her.

Hvis det er mere en ét år siden du har afsluttet 9. eller 10. klasse, afhænger din optagelse på EUX af, hvad du har med dig fra tidligere. For at kunne starte direkte på din ønskede EUX uddannelse, skal du kunne dokumentere, at du har gennemført følgende:

 • Dansk C-niveau
 • Engelsk C-niveau
 • Samfundsfag C-niveau

Du kan i nogle tilfælde få merit for disse fag, hvis du har et afbrudt gymnasialt forløb.

Har du ikke overstående fag, kan du tage uddannelsen via vores online forløb: EucOnline. Du har også mulighed for at tage fagene på forløbet “Klar til EUX“, der udbydes af VUC. Når du har gennemført forløbet, kan du søge optagelse på din ønskede EUX uddannelse via optagelse.dk.

Har du været væk fra grundskolen i mere end ét år, kan der være nogle særlige forhold, der gør sig gældende afhængig af hvor meget erhvervserfaring eller uddannelse, du har fra tidligere. Du kan evt. få afkortet din uddannelse eller have fordel af at tage uddannelsen via vores online forløb: EucOnline

Kontakt elevtjenesten for at høre mere om dine muligheder. Se kontaktoplysningerne øverst til højre på denne side.

Adgangskravene er gældende.

Når du er over 18 år og går på grundforløb kan du søge SU. Du kan få SU fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Så hvis du fx fylder 18 år d. 2 februar kan du først få SU fra 1. april. SU udbetales efter gældende regler. Læs mere her: www.su.dk

Når du starter på hovedforløbet får du elevløn, hvis du har en læreplads. Hvis du er i skolepraktik får du skolepraktikydelse.

Mens du går på grundforløbet kan du få ungdomskort til offentlig transport. Du søger ungdomskortet her: www.ungdomskort.dk

Hvis du har brug for hjælp til at søge, skal du kontakte vejlederen.

På EUC Nordvestsjælland har vi et skolehjem. Skolehjemmet er forbeholdt elever der kommer langvejs fra eller af sociale, personlige eller økonomiske grunde ikke kan bo derhjemme. Ønsker du en skolehjemsplads, skal du tale med din vejleder om det.

Skolehjemmet ligger i Audebo.

Læs mere om Audebo skolehjem her.

Som uddannet indenfor eux kontor har du både mulighed for at gå direkte ud at arbejde eller læse videre. Vælger du førstnævnte, er det typisk job i stat, kommune og region, du kan få, men private virksomheder er også en mulighed. Når du vælger specialet administration hos os, er det ofte med henblik på at få et job i det offentlige.

Vil du i stedet læse videre, giver eux dig en god ballast, da du får en erhvervsfaglig studentereksamen og kan læse videre på samme måde, som studenter fra hhx og htx eksempelvis kan. Så du kan videreuddanne dig på erhvervsakademier såvel som på universiteter.